Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden

Deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen Kris Coppens, hierna onder zaaknaam Divico Video Projects vernoemd, en de opdrachtgever, ook na het beëindigen van een overeenkomst, tenzij beide partijen schriftelijk en uitdrukkelijk van deze voorwaarden zijn afgeweken. Algemene voorwaarden die door een opdrachtgever worden gehanteerd, worden door Divico Video Projects uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Offertes zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. Divico heeft het recht om tot 8 dagen na ontvangst van de aanvaarding van zijn aanbod het aanbod te herroepen. De offerte verplicht niet tot levering van een deel van de prestatie tegen een proportionele prijs.
Bij aanvaarding van een offerte, is de opdrachtgever verplicht om binnen de gestelde betalingstermijn van 15 dagen, een voorschot van 35 % van de geoffreerde prijs te betalen aan Divico, met een minimum van € 100,-.

Indien geen levertijd is overeengekomen, wordt die in redelijkheid door Divico vastgesteld. Indien Divico en de opdrachtgever overeenkomen dat de levertijd wordt vervroegd, heeft Divico het recht de oorspronkelijk overeengekomen vergoeding met tenminste 50% te verhogen.

Toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de tegenpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Op het moment van totstandkoming van de overeenkomst wordt de klant geacht te hebben ingestemd met de uitsluitende toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden. Hetzelfde geldt voor de door de opdrachtgever verstrekte nadere opdrachten, zowel mondeling, telefonisch, per fax, per email of op enige andere wijze verstrekt aan Divico Video Projects , zodat een schriftelijke bevestiging door Divico Video Projects niet (alsnog) noodzakelijk is.

 1. Afwijkende voorwaarden en bedingen gelden slechts, indien en voorzover die door Divico Video Projects uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.
 2. Alle door Divico Video Projects gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend. Eerst door schriftelijke aanvaarding door Divico Video Projects komt een overeenkomst tot stand. Een door Divico Video Projects gezonden factuur staat gelijk aan een schriftelijke aanvaarding. Divico Video Projects heeft het recht een potentiële klant om haar motiverende redenen te weigeren.
 3. De vertegenwoordiger die namens een rechtspersoon een overeenkomst wenst af te sluiten, dient op verzoek van Divico Video Projects zijn bevoegdheid ter zake aan te tonen.
 4. Transacties worden slechts afgesloten op basis van de op het tijdstip van afsluiting geldende prijzen. Prijzen zijn in Euro (€) en exclusief BTW, eventuele heffingen, rechten en/of telefoonkosten, tenzij anders is vermeld.
 5. Divico Video Projects laat een deel van haar diensten behartigen door derden. Divico Video Projects aanvaardt geen aansprakelijkheid op geleverde diensten die derden leveren.
 6. De opdrachtgever geeft bij deze toestemming aan Divico Web & Videozijn of haar persoonsgegevens op te nemen in het klantenbestand van Divico Video Projects welke benodigd is voor haar administratie en beheerstaken. Deze persoonsregistratie is slechts toegankelijk voor Divico Video Projects en wordt niet aan derden verstrekt, tenzij Divico Video Projects hiertoe krachtens de wet of een rechterlijke uitspraak verplicht is. De klant stelt Divico Video Projects zo spoedig mogelijk schriftelijk in kennis van wijzigingen in relevante gegevens.
 7. De opdrachtgever zal elke wijziging in haar contact gegevens schriftelijk, per fax of per email aan Divico Video Projects doorgeven. Divico Video Projects zal enkel communiceren met de bekende contacten die door de opdrachtgever zijn opgegeven. De opdrachtgever  zal er voor zorgdragen dat de contacten bereikbaar zijn per telefoon en/of e-mail.
 8. Niemand buiten de zaakvoerder/eigenaar van Divico Video Projects heeft de bevoegdheid contracten af te sluiten in naam van Divico Video Projects.

Specifieke voorwaarden videoproducties 

Artikel 1

Tenzij anders is overeengekomen, heeft de opdrachtgever geen recht van overdracht van origineel video-opnamemateriaal, of duplicaties daarvan. De eigendom van de video-opnames blijft in ieder geval bij Divico, en geen enkel gebruik van het videografisch werk op welke wijze dan ook is toegestaan, zolang de opdrachtgever nog niet geheel heeft voldaan aan de verplichtingen voortvloeiend uit welke overeenkomst met Divico Video Projects dan ook.

Artikel 2
Indien toestemming tot gebruik van een videografisch werk wordt verleend, omvat dit uitsluitend het recht tot eenmalig gebruik, in ongewijzigde vorm, ten behoeve van een doel, oplage en wijze als partiun bij het aangaan van de overeenkomst voor ogen stond. Indien toestemming is gegeven voor het gebruik bij elektronische of andere vormen van beeldmanipulatie kan het resultaat pas worden gebruikt na uitdrukkelijke toestemming van Divico Video Projects . Bij gebreke van een specifiek overeengekomen wijze van publicatie en/of omschreven doel en/of omschreven oplage worden alleen die bevoegdheden geacht te zijn gegeven, die uit de aard en strekking van de overeenkomst noodzakelijkerwijs voortvloeien.

Artikel 3
Elk gebruik van een video-opname dat niet is overeengekomen, wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van Divico Video Projects . Bij inbreuk komt Divico Video Projects , een vergoeding toe ter hoogte van tenminste drie maal de bij Divico Video Projects gebruikelijke vergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik.

Artikel 4
De naam Divico Video Projects is een verwijzing naar de website www.divico.be dient duidelijk bij een gebruikt videografisch werk te worden vermeld, of met een verwijzing naar het videografisch werk in de publicatie te worden opgenomen.

Artikel 5
De opdrachtgever of elke derde die een videografisch werk openbaar maakt, is met uitsluiting van anderen verantwoordelijk voor het verkrijgen van toestemming van geportretteerden en andere rechthebbenden. Divico Video Projects is verplicht naar vermogen mee te werken aan het opsporen van de in dit artikel bedoelde personen. De opdrachtgever garandeert dat Divico Video Projects door uitvoering van de opdracht geen inbreuk maakt op rechten van derden.
Divico Video Projects houdt altijd het recht het gefilmde materiaal te gebruiken ter eigen promotie, tenzij anders overeengekomen.

Artikel 6
Alle klachten betreffende de afgeleverde werken moeten op straffe van verval binnen de 8 kalenderdagen na factuurdatum per aangetekend ter kennis worden gebracht aan Divico Video Projects . Na het verstrijken van deze 8 kalenderdagen worden de facturen als aanvaard beschouwd.

Artikel 7
Divico Video Projects kan niet aansprakelijk worden gesteld en bijgevolg ook niet tot schadevergoeding verplicht worden indien een opdracht niet of onvoldoende kan worden uitgevoerd omwille van technische redenen zoals apparatuurpanne, stroompanne, beschadiging van videobanden, enz maar ook omwille van gezondheidsomstandigheden, weersomstandigheden en verkeersproblemen (file, ongeval, panne, omleidingen,…).

Artikel 8
De verplichtingen aan Sabam zijn tenlaste van de klant. Divico Video Projects kan hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden.

Specifieke voorwaarden webproducties  (Webdesign)

Onderhavige voorwaarden maken integraal deel uit van de overeenkomst, met uitsluiting van de eigen voorwaarden van de klant. Er kan alleen schriftelijk van worden afgeweken.

Artikel 1 – Toepassing

Deze algemene verkoopsvoorwaarden gelden voor al onze offertes, werkopdrachten, overeenkomsten en leveringen in verband met Webdesign en drukwerk, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Door het ondertekenen van de offerte, werkopdracht, overeenkomst of het plaatsen van een bestelling of de aanvaarding van de factuur erkent de opdrachtgever kennis genomen te hebben van en in te stemmen met deze voorwaarden.

Artikel 2 – Verkoopsvoorstel

De verkoopsvoorstellen van Divico Video Projects vrijblijvend. Divico Video Projects  behoudt zich het recht voor om opdrachten en bestellingen te weigeren.

Artikel 3 – Offerte en overeenkomst

De offerteprijs geldt alleen voor de opdracht vermeld in de offerte. Wijzigingen aan de oorspronkelijke offertegegevens door de opdrachtgever zullen verrekend worden.

De door Divico Video Projects opgemaakte offertes zijn geldig gedurende 14 dagen, daarna hebben zij een louter informatieve waarde. Divico Video Projects is slechts gebonden aan de offerte na expliciete en schriftelijke aanvaarding door de opdrachtgever of een bevoegde vertegenwoordiger ervan binnen deze termijn en na het betalen van een voorschotfactuur ten bedrage van 30% van de offerteprijs.

Artikel 4 – Leverings-, betaal- en protesttermijnen.

De door Divico Video Projects opgegeven leveringstermijnen zijn louter informatief en niet bindend, tenzij uitdrukkelijk anders overeen gekomen werd. Vertraging in de levering kan in geen geval recht geven op annulering van een bestelling of een schadevergoeding. Iedere klacht betreffende de levering van goederen of diensten of de opgemaakte factuur dient binnen de 7 werkdagen te worden overgemaakt per aangetekend schrijven of e-mail aan Divico Video Projects . Eventuele klachten betreffende de levering of prestaties kunnen niet als voorwendsel worden aangewend om betaling van facturen op te schorten of te vertragen. De facturen zijn betaalbaar ten laatste 7 dagen na de factuurdatum tenzij anders vermeld. Indien de factuur niet is betaald op de vervaldag dan is van rechtswege en zonder enige gebrekestelling een contractuele rente verschuldigd van 12% per jaar. Wanneer de factuur in hoofdsom en rente niet betaald wordt binnen de 7 dagen na verzending van een aangetekend aanmaningsbrief of e-mail, wordt de schuld verhoogd met een bijkomende schadevergoeding van 15 % van het op de vervaldag verschuldigd bedrag met een minimum van 50 euro.

Artikel 5 – Annuleringsvoorwaarden

Elke annulering of voorlopige opschorting van een bestelling dient via aangetekend schrijven of e-mail te gebeuren. In geval van annulering of opschorting zal de facturatie plaatsvinden in het stadium waarin de bestelling zich bevindt. Het aangerekend bedrag zal bestaan uit de kosten die door Divico Video Projects werden gemaakt, verhoogd met een forfaitaire vergoeding van 15%. In elk geval, zal steeds een minimumbedrag van 50% van de totaalprijs van de bestelling worden aangerekend.

Artikel 6 – Verantwoordelijkheid inhoud.

De opdrachtgever bevestigt bij zijn bestelling dat alle stukken (teksten, foto’s, grafisch materiaal enz…) die aan Divico Video Projects worden overgemaakt eigendom zijn van de opdrachtgever. De opdrachtgever mag geen gebruik maken van materiaal dat zou indruisen tegen de wetgeving op copyright en/of bestaande merknamen. Divico Video Projects is niet aansprakelijk voor claims of rechterlijke vervolging die zou voortspruiten uit het onrechtmatig aanleveren van materiaal. Divico Video Projects kan hier niet aansprakelijk voor worden gesteld. De opdrachtgever is alleen en volledig verantwoordelijk voor de inhoud van het te verspreiden materiaal. Hij verbindt zich ertoe om alle regels of alle reglementen die de verspreiding van een bepaald soort informatie verhinderen, beperken of reglementeren, te respecteren.

De opdrachtgever beschermt Divico Video Projects tegen alle aanspreken van derden op of in verband met de inhoud van websites. De opdrachtgever vergoedt Divico Video Projects voor elke schade of elk nadelig effect dat hiervan het gevolg is.

Artikel 7 – Auteursrecht & Intellectueel eigendom.

Het auteursrecht van alle door Divico Video Projects ontwikkelde producten (zoals grafische ontwerpen, websites, fotografie, software …) ligt volledig en uitsluitend bij Divico Video Projects. Er mogen geen ontwikkelde producten (zoals grafische ontwerpen, foto’s, websites, software,…) worden gewijzigd, gekopieerd, verwijderd of aangepast worden zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Divico Video Projects . Het door Divico Video Projects vervaardigde materiaal is en blijft eigendom van Divico Video Projects . Divico Video Projects is steeds gerechtigd om haar naam duidelijk op de ontwikkelde producten te vermelden.

Artikel 8 – Offline zetten van de website

Divico Video Projects kan, ofwel op eigen initiatief ofwel op initiatief van een derde, beslissen om een deel van de website of de gehele site tijdelijk of definitief offline te zetten, indien zij overtuigd is dat een wettelijke, reglementaire of contractuele regeling geschonden werd. De opdrachtgever ziet af van eender welke schadevergoeding in geval Divico Video Projects hierbij een interpretatiefout maakte, tenzij er sprake is van een opzettelijke of zware fout. De tijdelijke of definitieve stopzetting van de dienstverlening ontslaat de opdrachtgever niet van zijn verplichting tot betaling

Artikel 9 – Integratie webvideo

Enkel de videoproducties gemaakt door Divico Video Projects kunnen geïntegreerd worden op de website van de opdrachtgever. Videoproducties van andere cineasten zullen niet geëmbed worden op de website van de opdrachtgever, tenzij anders en schriftelijk overeengekomen met Divico Video Projects.

Artikel 10 – Wijzigen van provider

Indien de opdrachtgever van provider verandert of, in het algemeen beroep doet op een andere leverancier, is hij als enige verantwoordelijk om ervoor te zorgen dat deze nieuwe partij beschikt over de nodige standaardsoftware om de site goed te laten functioneren.

Artikel 11 – Gebruik en licentie

Het is de opdrachtgever verboden om de ontwikkelde producten te gebruiken indien:

 • Er niet wordt voldaan aan de betalingsverplichtingen
 • De opdracht, om welke reden ook, voortijdig wordt beëindigd.

Indien aan de voorwaarden werd voldaan heeft de opdrachtgever de vrijheid om het ontwerp te gebruiken voor eigen publiciteit of promotie.

Artikel 12 – Geheimhouding

Alle betrokken partijen verbinden zich ertoe de vertrouwelijke gegevens, inlichtingen, informatie, toepassingen, methodes en knowhow alsook eender welk document waarvan zij kennis hebben genomen tijdens de uitvoering van het contract niet te verspreiden of communiceren. Deze verplichting tot geheimhouding geldt zolang de betreffende informatie een vertrouwelijk karakter heeft, dus ook na het einde van het contract.

Artikel 13 – Bewijs

Indien elektronische communicatie tussen de opdrachtgever en Divico Video Projects wordt vastgelegd op een vaste en onveranderbare drager, wordt dit door beide partijen aanvaard als bewijs tot het bewijs van het tegendeel. Beide partijen aanvaarden elektronische communicatie (bv. e-mail) als bewijsmiddel.

Artikel 14 – Aansprakelijkheid

In geval van vergissing of slechte afwerking beperkt de aansprakelijkheid van Divico Video Projects zich uitsluitend tot het uitvoeren van de vereiste verbeteringen en kan geen aanleiding geven tot enige schadevergoeding, behalve in geval van opzettelijke of zware fout. Divico Video Projects is niet aansprakelijk voor welke nadelige gevolgen en schade ook, voortvloeiend uit:

 • Van, door of namens de opdrachtgever ingeschakelde derden die fouten maken of tekortkomingen hebben.
 • Verkeerd, onvolledig en te laat aangeleverd materiaal door de opdrachtgever en alle fouten of tekortkomingen die hieruit voortvloeien.
 • Fouten, gebreken of prijsoverschrijdingen van leveranciers aan Divico Video Projects
 • Fouten, tekortkomingen of gebreken in het ontwerp en/of tekst indien de opdrachtgever zijn goedkeuring heeft gegeven voor de proef of hiervoor in de gelegenheid is gesteld en daarvan geen gebruik heeft gemaakt.
 • Elke wijziging van en/of toevoeging aan de inhoud door derde en/of de opdrachtgever, hierin begrepen daden van hackers;
 • Elk gebruik dat derden zouden maken van de op de website ter beschikking gestelde gegevens en informatie:
 • Het gebruik van hyperlinks/vermeldingen die de rechten van derden schaden.

Divico Video Projects is nooit aansprakelijk voor de indirecte schade toegebracht aan de opdrachtgever bijvoorbeeld winstderving. De aansprakelijkheid van Divico Video Projects is in ieder geval beperkt tot het bedrag van het contract (uitgezonderd hosting) d.w.z. het bedrag dat de opdrachtgever zou betaald hebben indien het werk tot zijn voldoening uitgevoerd zou zijn.

Artikel 15 – Overmacht

Gevallen van overmacht, en meer in het algemeen, alle omstandigheden die de uitvoering van de opdracht door Divico Video Projects verhinderen, herleiden of vertragen ontheft Divico Video Projects van iedere aansprakelijkheid en stellen haar in de mogelijkheid om, naargelang het geval, hetzij haar verbintenissen in te korten, hetzij de overeenkomst te verbreken of de uitvoering ervan op te schorten, zonder dat zij tot enige schadevergoeding gehouden is. Worden onder meer als dusdanig beschouwd: oorlog, burgeroorlog, mobilisatie, onlusten, staking en lock-out, alsook bij toeleveranciers, machinebreuk, informaticavirus of bug, brand, waterschade, onderbreking van transportmiddelen, bevoorradingsmoeilijkheden in grondstoffen, materialen en energie en beperkingen of verbodsbepalingen opgelegd door de overheid.

Artikel 16 – Bevoegdheid

Op alle overeenkomsten gesloten met Divico Video Projects is het Belgisch recht van toepassing.

Algemene hostingvoorwaarden Divico Video Projects

Artikel 1: Definities/woordverklaringen/…

 1. Account: de klantennaam waarmee KLANT toegang krijgt tot het systeem van Divico Video Projects.
 2. Bandbreedte: de hoeveelheid bits die per tijdseenheid door een verbinding heen kunnen.
 3. Bit: Binary digit. De kleinst mogelijke eenheid in een computer. De waarde van een bit is 0 of 1.
 4. Bps: Bytes per second.
 5. bps: Bits per second.
 6. Byte: De eenheid die de grootte van data aangeeft. Een karakter neemt 1 byte (of 8 bits) aan ruimte in beslag. Deze eenheid wordt onder meer gebruikt om de Schijfruimte en het Dataverkeer uit te drukken.
 7. Dataverkeer: alle verkeer wat door de website of server van KLANT gegenereerd wordt, inkomend en uitgaand, met uitsluiting van het verkeer voor de backup, uitgedrukt in Mb of Gb.
 8. Dienst: de specifieke dienst die Divico Video Projects met KLANT overeenkomt, zoals vermeld in de Overeenkomst of op de factuur.
 9. E-mail adres: een op naam van KLANT gestelde adrescode, voor het uitwisselen van elektronische berichten via het internet.
 10. Gigabyte (Gb): 1.000.000.000 bytes.
 11. Gigabit (GB): Gbit, 1.000.000.000 bits. Deze eenheid wordt onder meer gebruikt om de Bandbreedte uit te drukken.
 12. Hardware: computer- en aanverwante apparatuur.
 13. Hosting: het aanbieden van schijfruimte, cpu gebruik op een server met als doel de KLANT toe te laten zijn website via Internet toegankelijk te maken.
 14. Kilobyte (Kb): 1.000 bytes.
 15. Kilobit (KB): Kbit, 1.000 bits. Deze eenheid wordt onder meer gebruikt om de Bandbreedte uit te drukken.
 16. Log-in procedure: de procedure voorgeschreven door Divico Video Projects teneinde KLANT in staat te stellen toegang te verkrijgen tot het systeem en het internet.
 17. Megabyte (Mb): 1.000.000 bytes.
 18. Megabit (MB): Mbit, 1.000.000 bits. Deze eenheid wordt onder meer gebruikt om de Bandbreedte uit te drukken.
 19. Netiquette: de algemeen aanvaarde gedragsregels op het internet zoals vastgelegd in RFC 1855 (ftp://ftp.ripe.net/rfc/rfc1855.txt) en toekomstige aanpassingen hiervan.
 20. Server: computer die aan het internet gekoppeld is en wordt gebruikt voor uitwisseling en opslag van data.
 21. Service Level: Dit is een vooraf afgesproken mate van ondersteuning waarbij Divico Video Projects gebonden is aan een dienstenpakket die gespecificeerd is in de overeenkomst.
 22. Schijfruimte: hoeveelheid ruimte op de server van Divico Video Projects waar KLANT haar data kan plaatsen, uitgedrukt in Mb of Gb.
 23. Spam: het ongevraagd verzenden van grote hoeveelheden e- mail met dezelfde inhoud en/of het ongevraagd in grote aantallen nieuwsgroepen op het internet posten van een bericht met dezelfde inhoud. Hieronder vallen opt-out mailingen.
 24. Systeem: computer- en aanverwante apparatuur waarmee Divico Video Projects aan KLANT hosting diensten verleent.
 25. Website: een of meerdere geïntegreerde internetpagina’s, voorafgegaan door een homepage.

Artikel 2: Algemeen

 1. Deze Algemene Hosting Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Divico Video Projects goederen en/of diensten van welke online aard ook levert aan een derde – hierna te noemen KLANT, ook indien deze goederen of diensten niet (nader) in deze overeenkomsten zijn omschreven. Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk of per email zijn overeengekomen.
 2. Toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van KLANT wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Op het moment van totstandkoming van de overeenkomst wordt KLANT geacht te hebben ingestemd met de uitsluitende toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden. Hetzelfde geldt voor de door de opdrachtgever verstrekte nadere opdrachten, zowel mondeling, telefonisch, per fax, per email of op enige andere wijze verstrekt aan Divico Video Projects , zodat een schriftelijke bevestiging door Divico Video Projects niet (alsnog) noodzakelijk is.
 3. Afwijkende voorwaarden en bedingen gelden slechts, indien en voorzover die door Divico Video Projects uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.
 4. Alle door Divico Video Projects gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend. Eerst door schriftelijke aanvaarding door Divico Video Projects komt een overeenkomst tot stand. Een door Divico Video Projects gezonden factuur staat gelijk aan een schriftelijke aanvaarding. Divico Video Projects heeft het recht een aspirant KLANT om haar moverende redenen te weigeren.
 5. De vertegenwoordiger die namens een rechtspersoon een overeenkomst wenst af te sluiten, dient op verzoek van Divico Video Projects zijn bevoegdheid ter zake aan te tonen.
 6. Transacties worden slechts afgesloten op basis van de op het tijdstip van afsluiting geldende prijzen. Prijzen zijn in Euro (€) en exclusief BTW, eventuele heffingen, rechten en/of telefoonkosten, tenzij anders is vermeld.
 7. Divico Video Projects laat een deel van haar diensten behartigen door derden. Divico Video Projects aanvaardt geen aansprakelijkheid op geleverde diensten die derden leveren.
 8. KLANT geeft bij deze toestemming aan Divico Video Projects zijn of haar persoonsgegevens op te nemen in het klantenbestand van Divico Video Projects welke benodigd is voor haar administratie en beheerstaken. Deze persoonsregistratie is slechts toegankelijk voor Divico Video Projects en wordt niet aan derden verstrekt, tenzij Divico Web & Videohiertoe krachtens de wet of een rechterlijke uitspraak verplicht is. KLANT stelt Divico Video Projects zo spoedig mogelijk schriftelijk in kennis van wijzigingen in relevante gegevens.
 9. KLANT zal elke wijziging in haar contact gegevens schriftelijk, per fax of per email aan Divico Video Projects doorgeven. Divico Video Projects zal enkel communiceren met de bekende contacten die door KLANT zijn opgegeven. KLANT zal er voor zorgdragen dat de contacten bereikbaar zijn per telefoon en/of e-mail.
 10. Niemand buiten de zaakvoerder/eigenaar van Divico Video Projects heeft de bevoegdheid contracten af te sluiten in naam van Divico Video Projects.

Artikel 3: Levering

 1. Onder levering wordt hierna verstaan het activeren van het hostingpakket van de klant.
 2. Levertijden kunnen slechts bij benadering worden opgegeven. Overschrijding van de levertijd kan KLANT nimmer aanspraak geven op schadevergoeding of annulering van de bestelling.
 3. In geval door omstandigheden, ook indien deze haar oorzaak bij Divico Video Projects vinden, Divico Video Projects tijdelijk of blijvend verhinderd is de overeenkomst geheel of gedeeltelijk uit te voeren, heeft Divico Video Projects het recht ter hare keuze die overeenkomst geheel of gedeeltelijk te annuleren of uit te laten voeren. Divico Video Projects stelt van een dergelijk besluit KLANT in kennis per email.
 4. Klachten omtrent de uitvoering van de overeenkomst, het functioneren van het systeem of de werking van een website moeten schriftelijk of per e-mail worden doorgegeven. Deze klachten worden regelmatig geïnventariseerd, waarop actie wordt ondernomen ter verbetering van de situatie. Divico Video Projects is niet gehouden klachten per e-mail persoonlijk te beantwoorden. Op schriftelijk en per aangetekende post verzonden klachten wordt wel persoonlijk gereageerd.
 5. KLANT dient Divico Video Projects in de gelegenheid te stellen de klachten te onderzoeken en te corrigeren. Bij gebreke van stipte inachtneming van het bepaalde in het voorgaande artikel vervalt iedere aanspraak van KLANT.
 6. Klachten laten de betalingsplicht van KLANT onverlet.

Artikel 4: Betalingen

 1. Alle betalingen dienen bij vooruitbetaling te worden voldaan, tenzij schriftelijk of per e-mail anders overeengekomen. Diensten worden per jaar vooruit gefactureerd, tenzij schriftelijk of per e-mail anders overeengekomen.
 2. Facturen kunnen uitsluitend bevrijdend worden voldaan aan Divico Video Projects.
 3. In geval van betaling later dan 30 dagen is KLANT zonder sommatie of ingebreke stelling in verzuim en is over het gehele bedrag twee (2) procent rente per maand verschuldigd
 4. In geval van niet tijdige betaling is Divico Video Projects gerechtigd zonder aankondiging of mededeling KLANT af te sluiten van het systeem en/of de website van het Internet af te halen, totdat alle facturen betaald zijn.
 5. In geval van niet tijdige betaling zal Divico Video Projects de daardoor veroorzaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten van KLANT mogen vorderen. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op vijftien (15) procent van het te vorderen bedrag, met een minimum van €125,00. Divico Video Projects is niet gehouden aan te tonen, dat deze kosten inderdaad zijn gemaakt.
 6. Divico Video Projects is gerechtigd haar vorderingen op haar KLANT te verrekenen met de schulden die Divico Video Projects aan die KLANT heeft, zelfs indien de vorderingen op die KLANT niet opeisbaar zijn.
 7. Divico Video Projects is gerechtigd de tarieven te wijzigen. Deze wijzigingen worden uiterlijk één (1) maand voordat deze ingaan op de meest geëigende wijze aan KLANT bekend gemaakt. Divico Video Projects is te allen tijde gerechtigd de hoogte van de vergoedingen en overige kosten te wijzigen. De wijzigingen worden uiterlijk één (1) maand voordat zij van kracht worden bekendgemaakt in de nieuwspagina’s van de website van Divico Video Projects. KLANT die zich niet kan verenigen met deze wijzigingen is bevoegd, in afwijking van deze voorwaarden, tot het tijdstip van inwerkingtreding van de wijziging, de overeenkomst per de datum waarop de wijzigingen ingaan, op te zeggen.

Artikel 5: Gebruik

 1. KLANT is gebonden aan de hoeveelheid schrijfruimte zoals beschreven in de factuur. KLANT is ervoor verantwoordelijk dat deze hoeveelheid niet wordt overschreden. Bij overschrijding is Divico Video Projects bevoegd (bestands) informatie te verwijderen zonder dat hier enige aansprakelijkheid ten aanzien van Divico Video Projects uit voortvloeit.
 2. KLANT onthoudt zich ervan overige klanten of internetgebruikers te hinderen en schade toe te brengen aan het systeem. Het is de klant verboden processen of programma’s -al dan niet via het systeem- op te starten waarvan KLANT weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat zulks Divico Video Projects , overige klanten of internetgebruikers hindert of schade toebrengt.
 3. Het is niet toegestaan de verbinding met Divico Video Projects, het systeem en de schrijfruimte te gebruiken voor strafbare gedragingen, handelingen en/of gedragingen die in strijd zijn met toepasselijke wettelijke bepalingen, de netiquette, de overeenkomst of deze algemene voorwaarden. Hieronder vallen onder meer, maar niet uitsluitend, de navolgende handelingen en gedragingen: » spamming: het ongevraagd verzenden van grote hoeveelheden e- mail met dezelfde inhoud en/of het ongevraagd in grote aantallen nieuwsgroepen op het internet posten van een bericht met dezelfde inhoud; » het inbreuk plegen op auteursrechtelijk beschermde werken of het anderszins handelen in strijd met intellectuele eigendomsrechten van derden; » het openbaar maken of verspreiden van kinderpornografie; » seksuele intimidatie of het op andere wijze lastig vallen van personen; » hacken: het zonder toestemming binnendringen van andere computers of computersystemen op het internet.
 4. Indien Divico Video Projects de mening is toegedaan dat KLANT zich aan enige gedraging zoals in het vorige lid bedoeld schuldig maakt, dan wordt KLANT van het systeem afgesloten zonder terugstorting van vooruitbetaalde vergoedingen, en wordt de overeenkomst ontbonden. Divico Video Projects behoudt zich het recht voor om de eventuele schade die in verband hiermee is geleden op de betreffende KLANT te verhalen.
 5. Het is KLANT niet toegestaan zijn of haar account of andere uit de overeenkomst voortvloeiende rechten aan derden over te dragen of aan derden in gebruik te geven, tenzij Divico Video Projects hiervoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven.
 6. De medewerkers van en namens Divico Video Projects nemen geen kennis van persoonlijke e-mail van KLANT en volgen evenmin zijn verrichtingen binnen Divico Video Projects en andere systemen op Internet, tenzij er bij Divico Video Projects een sterk vermoeden bestaat dat KLANT vanaf Divico Video Projects pogingen onderneemt om andere computers te hacken of de diensten van Divico Video Projects gebruikt voor andere strafbare of anderszins onrechtmatige strafbare gedragingen.

Artikel 6: Toegang

 1. Divico Video Projects is gerechtigd de toegang tot KLANT’s website en/of haar e- mail en/of server tijdelijk te blokkeren en/of te beperken indien KLANT een verplichting jegens Divico Video Projects niet, niet behoorlijk of niet volledig nakomt, dan wel indien hij/zij in strijd handelt met de onderhavige voorwaarden.
 2. Tot het opheffen van de blokkering of de beperking wordt overgegaan indien KLANT binnen een door Divico Video Projects gestelde termijn aan zijn verplichtingen heeft voldaan.
 3. Divico Video Projects is gerechtigd de toegang tot KLANT’s website en/of haar e- mail en/of haar server tijdelijk te blokkeren indien KLANT in een kalendermaand de overeengekomen hoeveelheid dataverkeer overschrijdt. De blokkering en/of beperking wordt eerst opgeheven op het moment dat KLANT ten genoegen van Divico Video Projects heeft aangetoond dat hij zijn betalingsverplichting nakomt dan wel zal nakomen. Divico Video Projects behoudt zich het recht voor om bij extreem dataverkeer beperkende maatregelen te nemen.
 4. Divico Video Projects is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van de in dit artikel genoemde blokkering en/of beperking. Blokkering of beperking van de toegang laten de betalingsplicht van KLANT onverlet.

Artikel 7: Domeinnamen

 1. Divico Video Projects verzorgt in opdracht van KLANT tegen betaling van een vergoeding de registratie van domeinen bij diverse domeinregistratie instellingen. De keuze van de domeinnaam is voor rekening en risico van KLANT. Divico Video Projects aanvaardt ter zake van keuze en gebruik van de domeinnaam geen enkele aansprakelijkheid.
 2. Domeinnamen kunnen enkel geregistreerd worden indien deze nog beschikbaar zijn en KLANT recht heeft op het gebruik ervan.
 3. Mocht KLANT het recht op het gebruik van de domeinnaam ontzegd worden door het bevoegde orgaan, dan is Divico Video Projects in geen geval aansprakelijk voor de directe en indirecte gevolgen hiervan. Noch zal Divico Video Projects verplicht zijn stappen te ondernemen om het recht op dit gebruik van de domeinnaam te herstellen.

Artikel 8: Beheer

 1. Divico Video Projects is gerechtigd zonder voorafgaande bekendmaking het systeem (tijdelijk) buiten gebruik te stellen of het gebruik ervan te beperken voor zover dit noodzakelijk is voor het redelijkerwijs benodigde onderhoud of voor de noodzakelijk door Divico Web & Videote verrichten aanpassingen of verbeteringen van het systeem, zonder dat hierdoor een recht op schadevergoeding van KLANT jegens Divico Video Projects ontstaat .
 2. Divico Web & Videois gerechtigd te allen tijde wijzigingen aan te brengen in het account, de IP adressen, de wachtwoorden, en zo meer zonder dat hierdoor een recht op schadevergoeding van KLANT jegens Divico Video Projects ontstaat. Divico Video Projects zal in een dergelijk geval KLANT zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen van de wijzigingen.
 3. Divico Video Projects draagt zorg voor de beschikbaarheid van de Divico Video Projects systemen, waarbij zij zich er tot het uiterste toe inspant om optimale beschikbaarheid te bieden. Divico Video Projects is echter niet aansprakelijk voor uitval of onbereikbaarheid van de Divico Video Projects systemen als gevolg van redelijkerwijs voor haar niet voorzienbare omstandigheden. Hieronder worden onder meer, maar niet uitsluitend, verstaan storingen in de verbinding met het Internet, storingen in het telefoonnet, storingen bij derden, uitval van de elektriciteit en andere storingen die buiten de macht van Divico Video Projects liggen.

Artikel 9: Aansprakelijkheid

 1. KLANT is aansprakelijk voor alle schade die Divico Video Projects mocht lijden ten gevolge van een handelen of nalaten van KLANT in strijd met de verplichtingen voortvloeiende uit deze algemene voorwaarden.
 2. KLANT is aansprakelijk voor alle schade die Divico Video Projects mocht lijden ten gevolge van het onrechtmatig en/of onjuist gebruik van enige dienst van Divico Web & Video. Voor elke dag dat KLANT in overtreding is, verbeurt hij ten gunste van Divico Video Projects een dadelijk opeisbare boete van €100,00 voor iedere overtreding of voor iedere dag, dat de overtreding voortduurt, zulks naar keuze van Divico Video Projects .
 3. KLANT vrijwaart Divico Video Projects voor alle aanspraken op schadevergoeding die derden mochten doen gelden ter zake van schade die op enigerlei wijze mocht ontstaan door het gebruik door of vanwege KLANT van de diensten van Divico Video Projects .
 4. Divico Video Projects is niet aansprakelijk voor de beveiliging en/of het bewaren van de gegevens die worden opgeslagen
 5. Divico Video Projects aanvaardt generlei aansprakelijkheid terzake van schade van welke aard ook, die als gevolg van, niet tijdige of onjuiste (ver)plaatsing van website, e-mail, apparatuur en/of enige andere internet toepassing van KLANT ontstaat.
 6. Divico Video Projects aanvaardt generlei aansprakelijkheid terzake van schade van welke aard ook, die als gevolg van, onbereikbaarheid op het internet van website, e-mail, apparatuur en/of enige andere internet toepassing van KLANT ontstaat.
 7. Voor zover Divico Video Projects aansprakelijk mocht zijn voor enige schade is haar aansprakelijkheid altijd beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (excl. BTW), met een maximum van €500,00.
 8. KLANT zal nalaten zich publiekelijk negatief over Divico Video Projects uit te laten indien er een geschil is ontstaan tussen KLANT en Divico Video Projects . Voor elke dag dat KLANT in overtreding is, verbeurt hij ten gunste van Divico Video Projects een dadelijk opeisbare boete van €100,00 voor iedere overtreding of voor iedere dag, dat de overtreding voortduurt, zulks naar keuze van Divico Video Projects.

Artikel 10: Duur

 1. Een overeenkomst wordt aangegaan voor een periode van 1 jaar, tenzij er schriftelijk een andere periode is overeengekomen. De overeenkomst wordt ieder jaar automatisch en stilzwijgend met eenzelfde periode verlengd.
 2. Opzegging is mogelijk zowel schriftelijk per e-mail als per post.

Artikel 11: Ontbinding

 1. Indien KLANT niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige uit een met Divico Web & Videogesloten overeenkomst of deze algemene voorwaarden voortvloeiende verplichting, dan wel indien het naar het oordeel van Divico Video Projects aan ernstige twijfel onderhevig is of KLANT in staat is aan zijn of haar contractuele verplichtingen jegens Divico Video Projects te voldoen, is Divico Video Projects gerechtigd, zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, hetzij de overeengekomen Divico Video Projects dienst(en) op te schorten, hetzij de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zulks zonder dat Divico Video Projects tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn en onverminderd de aan Divico Video Projects verder toekomende rechten.
 2. Divico Video Projects is bevoegd zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst de overeenkomst geheel of gedeeltelijk met onmiddellijke ingang te ontbinden en de Divico Web & Videodiensten te staken indien KLANT: aan DivicoVideo Projects valse en/of verkeerde persoonsgegevens heeft doorgegeven; nagelaten heeft juiste gegevens of wijzigingen door te geven; de overeenkomst onder valse voorwendselen is aangegaan; in strijd handelt met deze voorwaarden; KLANT in staat van faillissement is verklaard of zelf een aanvraag tot faillietverklaring heeft ingediend; KLANT surséance van betaling heeft aangevraagd; KLANT onder curatele of bewind is gesteld of is ontbonden; in geval van liquidatie van KLANT alsmede indien ten laste van KLANT enig executoriaal beslag wordt gelegd.
 3. Divico Video Projects behoudt zich het recht voor de overeenkomst zonder opgave van reden, maar met restitutie van de ongebruikte verbruiksvergoeding, per direct te ontbinden, indien KLANT zich schuldig maakt aan wangedrag, zulks ter beoordeling van Divico Video Projects.
 4. Ontbinding door Divico Video Projects vanwege artikel 11.1 en/of 11.2 laten de betalingsplicht van KLANT onverlet. KLANT zal binnen drie (3) werkdagen de abonnementsgelden voldoen voor alle lopende diensten voor de periode van de feitelijke ontbindingsdatum tot aan de contractuele einddatum.
 5. Het bij gerechtelijke uitspraak ongeldig verklaren van een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden laat alle overige bepalingen onverlet.

Artikel 12: Overmacht

 1. Onder overmacht wordt verstaan alle van buiten komende oorzaken die redelijkerwijs niet voorzienbaar waren en als gevolg waarvan Divico Video Projects niet in staat is haar verplichtingen jegens KLANT na te komen. Hieronder zijn onder meer, maar niet uitsluitend, begrepen storingen in de verbinding met het internet, storingen in de telecommunicatie-infrastructuur, storingen in netwerken, …
 2. Divico Video Projects heeft het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Divico Web & Videohaar verbintenis had moeten nakomen.
 3. Tijdens overmacht worden de levering- en andere verplichtingen van DivicoVideo Projects opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Divico Video Projects niet mogelijk is langer duurt dan twee (2) weken is ieder der partijen bevoegd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zonder dat voor de andere partij recht op schadevergoeding ontstaat.

Artikel 13: Geschillen

 1. Op alle uit deze overeenkomst voortvloeiende geschillen is Belgisch recht van toepassing.
 2. Het bij gerechtelijke uitspraak ongeldig verklaren van een of meerdere bepalingen in deze algemene hosting voorwaarden laat alle overige bepalingen onverlet.

Artikel 14: Werking

 1. Divico Video Projects is te allen tijde gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen worden onmiddellijk na bekendmaking op de website van kracht.

Deze voorwaarden doen alle voorgaande exemplaren vervallen.